422 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh
093 6969 128
THANH NGUỒN PDU GẮN CHO TỦ RACK CHÍNH HÃNG 100%

THANH NGUỒN PDU GẮN CHO TỦ RACK CHÍNH HÃNG 100%

THANH NGUỒN PDU GẮN CHO TỦ RACK CHÍNH HÃNG 100%

GIÁ BÁN : LIÊN HỆ
𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘩𝘢𝘺 𝘤𝘰̀𝘯 𝘨𝘰̣𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘗𝘋𝘜 𝘨𝘪𝘶́𝘱 : 
- c𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘯𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 đ𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘶̉ 𝘮𝘢̣𝘯𝘨, 𝘵𝘶̉ 𝘳𝘢𝘤𝘬, 𝘵𝘢̣𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 𝘥𝘦̂̃ 𝘲𝘶𝘢̉𝘯 𝘭𝘺́ 𝘯𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘢̣𝘰 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘮𝘺̃ 𝘤𝘢𝘰.
- Kiểm 𝘴𝘰𝘢́𝘵 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢́𝘪 𝘷𝘢̀ đ𝘰 đ𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨, 𝘨𝘪𝘢́𝘮 𝘴𝘢́𝘵 𝘵𝘶̛̀ 𝘹𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘤𝘢̉𝘯𝘩 𝘣𝘢́𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘷𝘢̣̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘵𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘳𝘶̉𝘪 𝘳𝘰 𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘢́ 𝘵𝘢̉𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘰̛̉ 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘥𝘶̛̃ 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 đ𝘢̉𝘮 𝘣𝘢̉𝘰 𝘢𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘴𝘶̛̣ 𝘢𝘯 𝘵𝘢̂𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘲𝘶𝘢̉𝘯 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘩𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨.

Chia sẻ

Bình luận

G

0936.969.128